Knihovna Měrunice
Knihovna Měrunice

Vítejte na našich webových stránkách Knihovny Měrunice.

Knihovní řád

Knihovní řád Knihovny Měrunice

 

              Podle § 4 odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozován veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen knihovní zákon, se vydává tento knihovní řád.

 

 

I. Základní ustanovení

 

 

Čl. 1

 

Poslání a činnost knihovny

 

    Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a § 12 knihovního zákona a je   zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

 

Čl. 2

 

Veřejné knihovnické a informační služby

 

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby knih a časopisů,

b) meziknihovní služby,

c) přístup na internet.

 

2. Služby uvedené v čl. 2 odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně (mimo meziknihovní výpůjční služby).

 

3. Knihovna poskytuje placenou meziknihovní výpůjční službu. Tuto službu knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4 odst. 2 až 4 knihovního zákona tzn., že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.

 

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

 

Čl. 3

 

Registrace uživatele

 

1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá  fyzická  nebo právnická osoba na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

 

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje:  jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.

 

3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 

4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

 

 

Čl. 4

 

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

 

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

 

Čl. 5

 

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

 

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 

3. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

 

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 

5. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy).

 

 

III. Výpůjční řád

 

 

Čl. 6

 

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

 

2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů Národní knihovny ČR.

 

 

 

Čl. 7

 

Rozhodnutí o půjčování

 

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

 

a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

 

b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

 

c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

 

d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

 

 

Čl. 8

 

Postupy při půjčování

 

1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

 

2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu ústně či písemně.

 

 

Čl. 9

 

Výpůjční lhůty

 

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

 

2. Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

 

Čl. 10

 

Vracení vypůjčeného dokumentu

 

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

 

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

 

Čl. 11

 

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

 

2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

 

3. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.

 

4. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, může mu knihovna účtovat poplatek z prodlení.

 

5. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

 

6. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

 

Čl. 12

 

Ztráty a náhrady

 

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

 

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

 

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

 

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

Čl. 13

 

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

    Vymáhání nevrácených výpůjček: knihovna vymáhá upomínkami vrácení dokumentů.  Po třech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis od Obce Měrunice) následuje vymáhání právní cestou.

 

 

Čl. 14

 

Náhrada všeobecných škod

 

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku § 2951 odst. 1, kde se stanoví: „Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích).“

 

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

 

V. Závěrečná ustanovení

 

1.      Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

2.      Nedílnou součástí KŘ je příloha: Poučení o ochraně osobních údajů.

3.      Ruší se KŘ ze dne 15. 2. 2019.

4.      Tento KŘ platí na dobu neurčitou.

 

 

V Měrunicích dne 9. 3. 2022

 

 

       Ing. Jitka Bovšková Nová                                                 Alena Veselá

       starostka obce                                                                    knihovnice

 

...........................................................................................................................................

 

 

Příloha

 

 
Poučení o ochraně osobních údajů


 

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Obec Měrunice – Knihovna Měrunice

(dále jen knihovna).

 

 

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu.

Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon.

Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání.

Účetní údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

 

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

 

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. 

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

 

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce.

 

 

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi Clavius REKS. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

 

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

 

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás:

Obec Měrunice, Měrunice 67, tel. č. 417 827 011, email: obec@merunice.cz

O knihovně

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 21. 9. 2023
zataženo 20 °C 13 °C
pátek 22. 9. slabý déšť 24/13 °C
sobota 23. 9. zataženo 17/13 °C
neděle 24. 9. oblačno 20/13 °C

Rychlý kontakt

Místní knihovna v Měrunicích

Obec Měrunice

Měrunice 67

418 04 Měrunice

telefon: 417 827 147

e-mail: knihovna@merunice.cz

evidenční číslo knihovny: 5242